Privacyverklaring

Over ons - Privacyverklaring
BOHEMIANBIRDS5

Privacyverklaring

De websites www.bohemianbirds.com en www.incentivereis.nl (hierna de “Websites”)

worden aangeboden door Bohemian Birds B.V. (hierna: “Bohemian Birds” en “wij”),

gevestigd te: Tussen de Bogen 113, 1013 JB Amsterdam, Nederland.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar

info@bohemianbirds.com indien je privacy gerelateerde vragen hebt, wij beloven jou een spoedig antwoord.

 

1. Waarom deze Privacyverklaring?

Bohemian Birds hecht grote waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Je

persoonlijke gegevens worden dan ook met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Wij gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de

relevante wettelijke voorschriften, waaronder de Algemene Verordening

Gegevensverwerking.

Met deze Privacyverklaring willen wij jou als bezoeker van de Websites en reiziger (hierna:

“gebruiker”) wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op jouw rechten. Door gebruik

te maken van onze Websites verleen je impliciet toestemming inzake mogelijke

verwerkingshandelingen.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst zal worden aangepast of gewijzigd.

Bohemian Birds behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen.

Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan jou als gebruiker en we raden je

aan dit document regelmatig te raadplegen.

 

2. Wie verwerkt de Persoonsgegevens?

Bohemian Birds bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens

worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze gegevens.

Bohemian Birds is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een

natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in

naam van ons. Een verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te

verzekeren en handelt steeds volgens onze instructies.

Jouw gegevens zullen worden verstrekt aan partijen waarmee Bohemian Birds samenwerkt

om de reis tot stand te laten komen, zoals de luchtvaartmaatschapp

accommodatieverschaffer en reisagenten die op locatie jouw reis verzorgen. Daarnaast

zullen wij ook een beroep op de volgende categorieën van verwerkers om jou onze diensten

te kunnen aanbieden: web development agency, marketing agency, hosting bedrijf, CRM,

ERP, externe betalingsdienstaanbieders, leveranciers, overheidsinstanties en werknemers.

Ook zijn er op onze website zogenaamde “share buttons” opgenomen om onze diensten te

kunnen delen op sociale netwerken. Graag verwijzen we naar de privacy verklaringen van

Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, en YouTube om te zien wat zij met jouw gegevens

doen. Hier oefenen wij geen invloed op uit en deze verklaringen kunnen regelmatig

onderhevig zijn aan wijzigingen.

 

3. Op welke juridische basis worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

In overeenstemming met de privacywetgeving, verwerken wij jouw persoonlijke gegevens

op basis van de volgende juridische gronden:

– Op basis van de uitvoering van de overeenkomst of de uitoefening van

precontractuele stappen genomen op jouw aanvraag;

– Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking

tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;

– Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en

nieuwsbrieven; of

– Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het ontvangen van onze

nieuwsbrief.

 

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Bohemian Birds verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te

verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Indien je

onze website bezoekt, contact met ons opneemt of je aanmeldt voor de nieuwsbrief dan

verzamelen wij de volgende informatie:

 

– Contactgegevens (naam, telefoonnummer en e-mailadres);

– Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);

– Technische gegevens (browsertype, apparaat type).

 

Indien je een reis via ons boekt of meegaat met een reis geboekt via ons, dan verwerken wij

ook de onderstaande persoonsgegevens:

– Persoonlijke gegevens (naam, voornaam, paspoortkopie, paspoortnummer en

expiratiedatum, nationaliteit, leeftijd, geboortedatum en geboorteplaats, adres,

geslacht);

– Financiële identificatiegegevens (bankgegevens).

De hoeveelheid verzamelde gegevens is afhankelijk van jouw gebruik van de Websites en

onze diensten.

 

5. Doel van de verwerking

Bohemian Birds verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere gebruiker van de Websites

een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van

persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate je intensiever gebruik maakt van de

website en onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer je een reis boekt.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de Websites en het kunnen leveren

van onze diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend de voor volgende welbepaalde

doeleinden:

– Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van

de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking, het versturen van

nieuwsbrieven en serviceberichten;

– Reisorganisatie: het organiseren van jouw reis, waaronder het verrichten van

boekingen op jouw naam.

– Bescherming tegen fraude en overtredingen; en

– Beheer van geschillen;

– Gepersonaliseerde marketing, reclame en nieuwsbrief.

Als gebruiker verschaf je bij het registreren voor onze Websites of het afnemen van onze

diensten zelf, direct dan wel indirect, je persoonsgegevens aan Bohemian Birds en je kan op

die manier een zekere controle uitoefenen. Deze persoonsgegevens worden in de eerste

plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Bohemian Birds. Wij hebben alle mogelijke

juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te

vermijden. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt

Bohemian Birds zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent

uit te stellen.

 

Bij een bezoek aan de Websites worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische

doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te

optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag

van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht en via welke URL je op onze site bent

gekomen. Wanneer je de Websites bezoekt, verklaar je je akkoord met deze

gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Daarnaast gebruiken wij cookies om jou als gebruiker van de Websites te herkennen en een

persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om technische keuzes te onthouden en om

eventuele fouten op de website op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid

voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

De door ons verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan voor

bovenstaande doeleinden noodzakelijk is.

 

6. Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Voor het organiseren van jouw reis kan het afhankelijk van de locatie, nodig zijn om jouw

persoonsgegevens met derde partijen zoals plaatselijke reisagenten te delen buiten de EER,

voor het verrichten van boekingen ter plaatsen. Wanneer dit het geval is dragen wij er zorg

voor dat er passende waarborgen in acht worden genomen bij de doorgifte van jouw

gegevens.

 

7. Rechten van gebruikers

Wanneer wij jouw gegevens verwerken heb je verschillende rechten waar je een beroep op

kunt doen. Je hebt het recht om inzage van jouw gegevens te verzoeken, rectificatie,

verwijderen van jouw persoonsgegevens, beperking en bezwaar van de verwerking,

gegevensoverdraagbaarheid en het intrekken van je toestemming. Een aantal van deze

rechten kun je zelf uitoefenen indien je een account hebt op onze website. Overige

verzoeken kun je indienen via info@bohemianbirds.com. Wij zullen jouw verzoek binnen

één maand behandelen.

7.1 Recht op inzage en rectificatie

Je hebt het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën

persoonsgegevens die verwerkt worden en de ontvangers van de persoonsgegevens.

7.2 Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens

Je kan slechts beroep doen op het recht om je gegevens te wissen wanneer:

– Jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn

verzameld of verwerkt;

– Je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de

verwerking;

– Bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende

gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;

– Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

– Jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

7.3 Recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens

Je hebt het recht om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te

verkrijgen:

– Gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van de

persoonsgegevens te controleren;

– Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en je verzoekt tot een beperking

van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;

– Wanneer wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de

verwerkingsdoeleinden;

– Gedurende de periode die wij nodig hebben om de aanwezigheid van de gronden

voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

7.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde,

gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen.

7.5 Recht op het intrekken van je toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de

toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór

de intrekking daarvan, onverlet.

7.6 Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, heb je

het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor

Nederland: www.autoriteit persoonsgegevens.nl).

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 juli 2018

Gratis reisadvies